Przedszkole Kraina Radości

WWR

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
szansą na zrównoważony rozwój dziecka

Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” działające przy Stowarzyszeniu Na Recz Osób Niepełnosprawnych „Razem” prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju dziecka. Działamy na rzecz stymulowania rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych wzbogacamy ofertę o nowe formy pracy bazując na sprawdzonych i uznanych standardach terapii. Rodzaj zajęć terapeutycznych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka uwzględniając zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, jak również obserwację dziecka, wywiad z rodzicem oraz diagnozę przeprowadzoną przez terapeutów.
W ramach współpracy z rodzinami naszych podopiecznych prowadzimy Grupę Wsparcia, która umożliwia rodzicom wymianę doświadczeń, udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów.
Wczesnym wspomaganiem może zostać objęte dziecko od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez nie nauki w szkole.
Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Wymiar zajęć to 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb dziecka.
Zespół specjalistów prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przy Przedszkolu „Kraina Radości” w Radomiu tworzą: psycholog,
 • pedagog-terapeuta,
 • oligofrenopedagog,
 • neurologopeda,
 • logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta Integracji Sensorycznej
 • specjalista terapii behawioralnej,
 • specjalista metody Hallwick (zajęcia w basenie skierowane do osób z   niepełnosprawnością zarówno ruchową, jak i intelektualną),
 • specjalista w zakresie zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
W ofercie przedszkola zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) obywają się bezpłatnie.

 BIOFEEDBACK

 Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = Biologiczne sprzężenie zwrotne. 
 
Istnieje wiele odmian treningu biofeedback. EEG Biofeedback/ Neurofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń:
 •  Neurologicznych
 •  Psychiatrycznych
 •  Psychosomatycznych
Celem treningu jest: 
 • poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi,
 • hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie
Dzięki treningowi można nauczyć się panowania nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.
 
METODA TOMATIS

Profesor Alfred Tomatis {1920-2001) był francuskim otolaryngologiem. Od lat 40 - tych XXw. prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Szczególnie interesowała go zależność między sposobem słyszenia a jakością głosu. Na podstawie swych badań sformułował trzy zasady, znane dziś jako trzy prawa Tomatisa, o następującej treści:


1. W głosie nie pojawiają się te częstotliwości, których nie słyszy ucho.
2. Jeśli stworzymy narządowi słuchu możliwość usłyszenia brakujących częstotliwości, to w głosie pojawią się one automatycznie.
3. Systematyczny trening słuchowy pozwala na trwałą modyfikację głosu.


Efekt zmiany jakości głosu pod wpływem zmiany sposobu słyszenia nazwany został efektem Tomatisa. Prowadząc dalsze badania, Tomatis odkrył, że przy pomocy odpowiedniego treningu słuchowego można skutecznie eliminować nie tylko zaburzenia głosu, ale szereg innych zaburzeń, zarówno w sferze somatycznej, jak emocjonalnej i językowej, jeśli zaburzenia te są spowodowane zaburzeniami słuchania (czyli tzw. uwagi słuchowej) oraz zaburzeniami lateralizacji słuchowej. Mowa tu o „słuchaniu”,
a nie „słyszeniu”, więc warto, być może, przypomnieć różnice:
 • słyszenie - to proces fizjologiczny, bierny, zależny od stanu obwodowej części narządu słuchu,
 • słuchanie - to proces psychiczny, aktywny, to umiejętność świadomego odbierania bodźców słuchowych (umiejętność ich analizowania, selekcji) zależna w głównej mierze od funkcjonowania ośrodkowych struktur układu słuchowego oraz przepływu informacji między różnymi ośrodkami w mózgu.

Tak więc zaburzenia uwagi słuchowej (słuchania) to przede wszystkim zaburzenia analizy i percepcji dźwięku przy zachowanej jego recepcji, czyli odbiorze fizjologicznym, a więc przy zachowanym jego słyszeniu. Uwaga słuchowa - owo „słuchanie” - kształtuje się przez całe życie i może podlegać treningowi. Metoda Tomatisa jest właśnie metodą takiego treningu słuchowego, przy pomocy którego eliminujemy zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. W metodzie tej osiągamy stymulację pewnych ośrodków mózgu na drodze stymulacji słuchowej, do której wykorzystuje się „elektroniczne ucho” - urządzenie dające możliwość wielorakiego przetwarzania dźwięku, stosownie do potrzeb programu naprawczego zaplanowanego w oparciu o diagnozę.
Metoda Tomatisa stosowana jest na świecie od czterdziestu lat. W Polsce wdrażana jest od 1998r. przez dwa współpracujące ośrodki: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego przy UMCS w Lublinie.


Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia głosu,
 • dysleksję,
 • autyzm,
 • zespół ADHD,
 • problemy szkolne.
Metodę wykorzystuje się również m.in. w walce ze stresem i w nauce języków obcych. Z badań Tomatisa wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń (przyczyną współwystępującą, a czasami jedyną) mogą być zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Te zaś - przy pomocy opracowanej przez niego metody - można skutecznie usuwać, a przynajmniej minimalizować.
Przeciwwskazaniem do stosowania terapii metodą Tomatisa jest epilepsja, intensywna farmakoterapia (zwłaszcza lekami psychotropowymi), choroby psychiczne, depresja, czy uporczywe, niezdiagnozowane bóle głowy. W tych i innych wątpliwych przypadkach decyzja należy do lekarza prowadzącego dziecko i do rodziców. Podstawą do zakwalifikowania dziecka na terapię metodą Tomatisa jest występowanie u niego objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami badania. Warto więc wiedzieć, jakie są przyczyny i objawy zaburzenia uwagi słuchowej.